من نمی‌دانستم که تو می‌دانی که من می‌دانم٬من فکر می‌کردم که تو نمی‌دانی که من می‌دانم؛چه اگر می‌دانستم٬هرگز نمی‌دانستم!