بر چشمانم سرمه بکشيد و در دهانم نبات بگذاريد٬من قربانی اين زندگی جهنمی‌ام!