آری بالاخره روزی طاعون می‌رسد...روزی دوباره همه‌گير می‌شود....آن روز من و تو کجا خواهيم بود و چه خواهيم کرد؟...آری مرگ سياه فرا می‌رسد.