گربه شير است در گرفتن موش...ليک٬موش است در مصاف پلنگ!

((سعدی))