گاهی به اين فکر می‌کنم آيا برگرداندن مريض رو به موت٬به دنيا و مواجه کردن دوباره او با سختيهای روزگار٬کار شايسته‌ای هست يا خير؟....او داشت از شر اين روزگار لعنتی راحت می‌شد٬مگه نه؟......نمی‌دانم!!!!