چرا احساسات همواره با گريه همراه است نه با خنده؟...چرا در اوج احساس حتی شادی و شعف این گریه است که به سراغ آدم می آید نه خنده.....چرا احساسات در عالیترین شکل و نوعش با گریه بیان می شود؟
چه سری در این گریه است؟
يه داستان طنز نوشته ام که بعد امتحان شنبه واردش می کنم!