صدايم را از پشت تلفن می‌شنوی....احساسم را از حرفهام و تون صدايم درک می‌کنی...با حرفهايم آرام می‌شوی...اما....چه فايده٬دلم می‌خواست پيشم بودی!