سنگ هم باشی آب رودخانه زندگی خرد و زلالت می‌کند..به اين دليل است که پيران صورتی نورانی و دوست داشتنی و قلبی صاف دارند.