دوباره می‌سازمت وطن اگرچه با خشت جان خويش
ستون به سقف تو می‌زنم اگرچه با استخوان خويش
دوباره می‌بويم از تو گل به ميل نسل جوان تو
دوباره می‌شويم از تو خون به سيل اشک روان خويش
اگرچه صد سال مرده‌ام به گور خود خواهم ايستاد
که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خويش
اگرچه پيرم ولی هنوز مجال تعليم اگر بود
جوانی آغاز می‌کنم کنار نوباوگان خويش
دوباره می‌سازمت وطن!