خانم معلم٬ من از شما شکايت دارم...شکايت دارم برای اينکه به من دروغ گفتی...تو به من ياد دادی که علم بهتر از ثروت است...امروز (از مردم) فهميدم که ۱۳ سال به دروغت دلخوش بودم!