امروز شهر را ديدم که به حمايت از شهردارش٬ آنرا کثيف و تبديل به زباله کرده بودند!