تاريخ بزرگترين آموزگار آدمی است٬چون برآمده از تجربه ميليونها انسان در لحظه‌ها و شرايط مختلف و متنوع است...و چه آموزگار جالبی است!