کار جوهره آدمی است.خودکار بی‌جوهر را دور می‌اندازند.با آدم بی‌کار چه بايد کرد؟
نگران آينده شغلی خودم هستم!