نام و نام خانوادگی:***  سن:*۲  اهل:*
chief complain:اضطراب٬دلتنگی٬فکر زياد و احساس غم و ناراحتی
present illness: بيمار آقايی است *۲ ساله که از شب گذشته به علت مشکلات روحی چون اضطراب٬دلتنگی٬فکر زياد و پريشان و احساس غم و ناراحتی زياد مراجعه نموده است.بيمار هيچ‌گونه سابقه مشکلات روحی و روان را ذکر نمی‌کند.گاهی به فکر فرو می‌رود و سپس اشکش سرازير می‌گردد.سيالوره٬ديسفاژی٬chest pain٬ديزوری٬تکرر ادرار٬ناکچوری٬هماچوری٬اسهال٬يبوست و...ندارد.فقط گاهی تپش قلب دارد.
past medical&surgery history:نکته خاصی را ذکر نمی‌کند.
drug history:ديازپام
habit:سيگار:مثبت٬الکل:منفی٬اپيوم:منفی
familial history:نکته خاصی را ذکر نمی‌کند.
vital sign:

140/90:BP
70:PR
23:RR
37/6:
OT

general appearance:بيمار هوشيار است وill و toxic نيست و همکاری خوبی دارد و به خوبی به سوالات پاسخ می‌دهد.
Ph/E & R.O.S: همه چيز نرمال است و فقط گاهی تپش قلب دارد.
labratory:همه چيز نرمال است و فقط در ECG گاهی آريتمی‌های غيرخاص ديده می‌شود که مهم نيست.
problem list:
۱-مرد*۲ ساله۲- مشکلات روحی۳-تپش قلب ۴-آريتمی‌های غيرخاص۵-roll out تمام مشکلات جسمی و ارگانيک
diffrential diagnosis: يک اختلال روانپزشکی
plan: مصاحبه روانپزشکی
Net diagnosis: عشق بيش از حد
treatment: هنوز درمانی در دنيا پيدا نشده!!!

********

۱-من واقعا شرمنده دوستان غير پزشکم هستم اگه خيلی سر از اين مطلبم در نياورديد.
۲-اين مطلب فقط يک ماکت کوچک از شرح‌حالهای روتين مسخره پزشکی بود٬دوستان پزشک از خلاصه بودن اون بر من خرده نگيرند.
۳-اين هم يکی ديگر از نقاط ضعف عالم پزشکی بود.
۴-آی پزشکی٬آی پزشکی٬آی پزشکی٬خرا رو بدجوری تو گل گذاشتی!
۵-شعار هميشگی من:چشمها را بايد شست٬جور ديگر بايد ديد.
۶-خودم از اين مطلبم و کارم خيلی خوشم اومد.به اين می‌گن خودشيفتگی(نارسيسيتيک)!
۷-هيچی!
۸-خودتی!

شمال-عيدفطر-۲۴/۸/۱۳۸۳-ساعت ۲ صبح