از زمانه دلگيرم٬از زمانه نامرد٬از محيط نامرد...دلگيرم...که لحظه‌ای آرامش برايم نمی‌گذارد...دارم به اين دلگيری‌ها عادت می‌کنم!