ديوار...ديوار٬ديوار٬ديوار...کلنگ...کلنگ٬کلنگ٬کلنگ...کلنگها هنوز سالمند؟...چند تا ديوار ديگه مونده تا خراب بشه؟....اااه...چقدر اين ديوارها محکم و زيادند!!!