در زندگی نوستالژياهايی هست که ذهن را آهسته آهسته٬می‌تراشد٬می‌تراشد٬می‌تراشد و با خود می‌برد...آری آدمی اسير اين نوستالژياهاست!