تا وقتی زنده‌ای که گرمای درون بر سرمای بيرون غلبه دارد.