زندگی فيلمی است که در سينما پخش می‌شود...سينمايی که فقط يکبار می‌شود رفت...و اين فيلم هرگز به عقب برگردانده نمی‌شود!