کاش جاده زندگی چراغ راهنمايی‌رانندگی داشت.لااقل در هنگام خطر٬هشداری به ما می‌داد!