ای فاطمه و ای حسين ٬آيا شما دو بزرگوار٬خون دانشجويانی که ۶ سال پيش در راه شما از بالای بالکن خوابگاه به پايين پرتاب شدند؛را پذيرفتيد؟