زندگی چون بازی فوتبال است...بدون مربی و با تک‌روی نمی‌توان به موفقيت رسيد!