سوءتفاهم‌هايی که منجر به دوستی می‌شوند ماندگارتر از دوستی‌هايی هستند که به سوءتفاهم منجر می‌شوند!