دسته‌گل رفت و پرپر گشت...سالم رفت و پاره‌پاره برگشت...اميدوار رفت و هزاران اميد را کشت...سرباز رفت و شهيد برگشت...و او رفت تا ما بمانيم...خيلی‌ها هم برنگشتند...خيلی‌ها...آيا من و تو جای او و آنها را پر کرده‌ايم؟

پ.ن: ما نشستيم و تماشا کرديم!