وقتی جنگ و جدال از يک در وارد می‌شود٬منطق و آرامش از در ديگر بيرون می‌رود...و چه چيزها و دلهايی که آتش می‌گيرند و می‌سوزند و خاکستر می‌شوند.