کاش رفيقان چون ديوار بودند...بنازم به ديوار که همه٬کس و ناکس٬رفيق و نارفيق٬مرد و نامرد به او تکيه می‌کنند...!