ترس...اگر ترس نبود نياز نبود...اگر نياز نبود اميد هم نبود...و اگر اميد نبود زندگی نيز نبود...ترس و استرس سازنده زندگی و فردای ما می‌باشند...