-شما تپش قلب داريد٬برايتان دارو می‌نويسم٬مصرف کنيد٬خوب می‌شويد...

*او چه می‌داند٬شايد تپش قلب او ناشی از عشق بيش از حد بود...فقط خدا می‌داند!