تنها بيماری قلب که هيچ درمانی ندارد٬قلب شکسته است...