درس خواندن فقظ برای نمره٬چون خريدن ماشين برای نگهداری در پارکينگ است.