دنيای نامردی است٬همواره يکی بايد بشکند٬خرد شود تا ديگری بزرگ شود...آری دنيای نامردی است.