اما آن پزشک نمی‌دانست که چوپان٬همان موقع که اولين دروغش را گفته بود٬مرده بود...خيلی وقت پيش...خيلی!