اين نم‌نم اشک من است...نم‌نم اشکی که با رفتن تو بر زمين می‌ريزد...عشق و ارادت من به تو در قلبم ريشه دوانيده...و حال که می‌روی تبديل به اشک شده و نم‌نم از گوشه چشمم خارج می‌شود...
ببار نم‌نم...ببار باران اشک...باران ببار نم‌نم ٬که بغض پاييزی ابرم٬بغض يک غروب غمناک...چرا که او دارد می‌رود...او دارد نم‌نم می‌رود...

خداحافظ خاتمی!