و امروز خاتمی رفت...باورکردنش بسيار سخته...باور اينکه از فردا ديگه اون نيست٬سخته...خيلی برای من که تمام دوران جوانی‌ام را با او زندگی کرده‌ام٬سخته!
از او به خاطر تمام سختيها و مرارتهايی که ديده و کشيده و خون دلهايی که خورده و زحماتی که کشيده ممنونم...از امشب او بعد از ۸ سال سر آسوده بر بالين می‌گذارد...
امروز ايران زمين با يکی از فرزندان خوب خود٬يکی از نيک‌نام‌ترين مردان خود خداحافظی کرد...و چقدر اين وداع سخت و دلگيرکننده است...اما٬اما خاتمی نرفته است٬در دلهای من و تو و ما جای گرفته است...
پس من هم می‌گويم:

 خداحافظ رئيس‌جمهور٬سلام خاتمی!