گريه خالص‌ترين احساس انسان است...اولين احساسی است که انسان در زندگی‌اش بروز می‌دهد...هر چند٬اولين گريه او با خنده ديگران همراه است...