اون روزها٬ما دلی داشتيم...
واسه موندن جونی داشتيم...
واسه مردن کسی بوديم٬کاری داشتيم٬پاييز و بهاری داشتيم...
تو سرها٬ما سری داشتيم...
عشقی و دلبری داشتيم...

اما امروز؟!!!