نوزادی می‌گريست...خود را تنها احساس می‌کرد...دلش برای خدايش تنگ شده بود!