(صدای فوت)...الو! الو! واتسون صدامو می‌شنوی؟
-گراهام تويی؟مگه خودت خواهر مادر نداری٬فوت می‌کنی؟!!!