روز پزشک ٬ بر تمام پزشکانی که روز و شب٬ از جانشان مايه می‌گذارند تا جان دوباره‌ای به انسانها ببخشايند٬مبارک!