دنيا٬همچون يک صندلی است...هر چقدر هم سفت و دودستی آن را چسبيده باشی؛روزی بايد از روی آن بلند شوی و ديگری سر جايت بنشيند...دل به صندلی‌ات نبند!