جواب تمام سوالات عالم را هم که بدانی٬از سوال شب اول قبر بترس...آنجا که نکير و منکر از اعمال دنيوی‌ات سوال می‌کنند...به فکر باش که آنجا چگونه و چه٬جواب خواهی داد.