وقتی تو هستی٬قرص کامل ماه هم برايم جلوه‌ای ندارد...ای امان از وقتی که ابر سياه زندگی سر می‌رسد و تو نيستی...خسوف زندگی‌ام فرا می‌رسد...کاش تو هميشه باشی تا زندگيم همواره روشن بماند...پس با من بمان برای هميشه...هميشه!