درون غلغله‌ای برپا است...اين من با آن من به جنگ برخاسته است...کدامين پيروز شود فقط خدا می‌داند...اما در هر حال من برنده‌ام!