محصلی که درس نمی‌خواند٬چون ماشينی است که بنزين ندارد!