موبايل هم گاهی آزاردهنده می‌شود...آدم احساس می‌کند که دائم تحت کنترل ديگران است...گاهی انسان نياز دارد در غار تنهاييهايش گم و گور شود٬جوری که دست کسی به او نرسد...