۱:آیا قاعدهء انگشت اشاره موجب سو استفاده دیگران می شود؟
۲:به خودت نگاه کن آیا در جایگاه دلخواه خودت قرار داری؟اگر پاسخت منفی است چرا؟
۳:عشق بدون قید و شرط خوب است؟آیا موجب پهن شدن رو سر دیگران نمی گردد؟
۴:درد خوب است یا بد؟
یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل ویکی هجران پسندد
فعلا!