ارتباطی که بوسيله يک سيم برقرار می‌شود؛هر آن با خطر پاره و قطع شدن مواجه است...ارتباطاتمان برپايه سستی استوار و برقرار است...تلفن و اينترنت را می‌گويم...