با مستی و نوشيدن٬از چه می‌خواهی فرار کنی؟چه چيز را می‌خواهی فراموش کنی؟...خود را؟...دنيا را؟...که ما در حالت هوشياری هم همواره اينها را فراموش می‌کنيم!...همواره!!!