انسانها برايم چون کتاب هستند...عاشق کتابهای قديمی و گرانقيمتی هستم که صفحاتش به هم چسبيده‌اند و ورق زدن صفحاتش مشکل است...