می‌دانی آن چيست که هر چقدر هم فراموشش کنی٬فراموشت نمی‌کند؟...خدا...او هيچ‌گاه فراموشت نمی‌کند...هيچ‌گاه!!!